.

.

E-posta Yazdır PDF

NAMAZ FERMANI

fatihsultanmehmed.gifFatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin Fermanıdır.
FÂTİH SULTAN Muhammed HÂN HAZRETLERİ’NİN FERMÂNIDIR

(5 vakit namazlara riâyet edilmesine dâir, gevşeklik gösteren Urumeli ahâlisine gönderilmiştir)

BUNU BÖYLECE BİLESİNİZ

ALLAHüTeâlâ, emirlerinin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser eylesin. Âmin. Bu hükümde bildirmek istediğim husus şudur:

Rûm diyârındaki şehir ve kasabalarda ve buraların köylerinde yaşayan müslüman ahâli,

İslâm dîninin emir buyurduğu farzları yapıp, sünnetlerine riâyet etmekte,

Kelâm-ı Kadîm’e ve Furkân-ı Mecîd’e(yâni Kur'ân-ı Kerim’e)

ve Hadis-i Şeriflere uymakta gevşeklik gösterip muhâlefet ederler imiş.

AllâhüTeâlâ’nın : "Namazı ikâme ediniz:" emrini çiğneyip;

"Namaz dînin direğidir.

Onu dosdoğru kılan, dînini ikâme etmiş olur.

Namazı terk eden kişi ise, dînini yıkmış olur."

hadis-i şerifine uymayıp, tuğyan (ve taşkınlık) yoluna sapanlar ve böylece mescîd ve câmiler

virâneye ve harâbeye döndürüp, fısk ve fücur (yâni günâh işlenen yerleri) imâr ederler imiş.

Bu ve buna benzer haberler bize ulaşıyor. Eğer bunlar doğru ise,

Emr-i bil-Ma'rûf (Yüce İslâm Örfünü Emredip)

ve Nehy-ian’il-Münker eylemek (yâni, gâvurluk kültürünü yasak etmek)

üzerime vâcip olduğundan, ileri gelen bir adamımı bu iş için vazifelendirdim.

O, inceleyip tâkip edecek. Şöyle emir eyledim ki:

<< Her kim namazı terk ederse, döğülmek ve mâlî cezâya çarptırılarak ta'zir eylemek meşrû olduğundan, (yâni döğülmesi ve para cezâsı ile terbiye edilmesi Şeriât’e muvâfık oduğundan)

İslâm dîninin emri gereği artık Rûm diyârında namazını geçirenler tespit edilip,

tamam haklarından gelinsin.

Halka namaz kılmaları tenbih edilip, kılmayanlar hakarete uğratılıp teşhir edile!.

Hiç kimse ne olursa olsun bu icraata mâni’ olmaya!..

Rûm sancağı beyleri ve kadıları ve subaşıları ve bunların emrindeki diğer memurlar

gönderdiğim vazifeliyle bu hususta el-birlik edip yardımcı olalar.

Böylece İslâmiyet'in yüce ahkâmı (Şeriât Hükümleri), emri ve yasaklarını yerine getirmekte gevşeklik ve tenbelliğe aslâ meydan verilmeye!

Öyle ki, mescidler dolacak, medreseler imâr edilecek

ve Dîn-i İslâm kuvvetlendirilmiş olacaktır

Böylece müslümanlar refâh, huzûr ve saâdet içinde olup,

Pâdişâhın devâm-ı devletine ve kudretinin artmasına duâcı olacaklardır.>>

Bunu böyle bilesiniz. Alâmet-i Şerîfe’me(tuğrama) itimat kılasınız.


<< KİME BENZERSENİZ : ONLARDAN OLURSUNUZ! >>Hadis-i Şerif

Peygamberinize benzerseniz, yukarıda ki fermânı yazarak, emri altındaki insanları,

ALLAH yoluna getirmeye uğraşan Fâtihler gibi olursunuz.

Sizler de, önce kendinize, sonra da ana-babanıza ve çoluk-çocuğunuza namazı emredersiniz.

 
Gavurlara benzerseniz :


Gavurların yazdığı emir ve yasaları ; tüzük ve kanunları ; kriter ve normları ;

hem kendinize, hem de çevrenizdekilere empoze etmeye uğraşan zavallılardan olursunuz!

<< EYY İMÂN EDENLER : İMÂN EDİN!>>En-Nisâ Sûresi : 136

Yâni, Eyy pazarlıklı imân edenler, yüzdelikli imân edenler, yarım-yamalak imân edenler ; pazarlıksız, yüzde yüz ve adam gibi imân edin!


Eyy, biraz Müslüman, biraz lâik olmak için pazarlık edenler !
Eyy, göklerin hâkimiyetini ALLAH’a, yeryüzünün hâkimiyetini insanlara verenler!

Neye imân etmeniz emrediliyorsa ; ona imân edin!

Kur’ân’ın ve Sünnet’in, işinize gelen kısımlarına değil : tamâmına imân edin!

Kültürlenmek, mastır ve doktora yapmak, sâdece okumuş olmak için değil :

İslâm’ı YAŞAMAK gâyesiyle imân edin.

Ecelin, kabrin, cennet ve cehennemin, azâbın ve mükâfatın şu’urunda olacak şekilde imân edin!

( Dört tâne gayr-ı müslîme verdiği pek Meşrû’ hak ve hukuk fermanlarını ballandıra-ballandıra halka gösterip anlatarak ; şu muhteşem İslâm Mücâhidi Fâtih Muhammed Hân’ı, sanki bütün dinsizlik ve gavurluk faaliyetlerine ve İslâm Hükümlerine riâyet edilmemesine karşı “Hoşgörü” (yâni “Boşgörü) gösteren ve ALLAH’a isyân eden âsîleri görmezden gelen bir tâvizci insan imiş gibi tanıtan ; ve bu sakat “Bana neci” zihniyeti de, günümüz müslümanına zerk etmeğe çalışan bozuk itikâdlilere ithâf olunur. ALLAH hidâyet etsin. (Âmin.)

Alıntı: Umuthan ACAR

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.