.

.

E-posta Yazdır PDF

Hz. Peygambere Söven, Dil Uzatan...

kl.jpgHz. Peygambere Söven, Dil Uzatan Zimmet Ehlinin (gayrı müslim) Hükmü:

İlim adamlarının çoğunluğu, zimmet ehlinden olup da Peygamber efen­dimize söven, yahut üstü kapalı ifadelerle ona dil uzatan veya onun değe­rini hafife alan, yahut da Hz, Peygamber'e, kâfir olmasını gerektiren şekil­den başka türlüsüyle nitelendiren kimsenin öldürüleceği görüşündedir. Çün­kü biz ona zimmetin gereği olan himayemizi veya onunla ahidleşmeyi bu esas üzere yapmış değiliz. Şu kadar var ki, Ebu Hanife, es-Sevrî ve Küfelilerden onlara tabi olanlar şöyle demişlerdir: Böyle bir kimse öldürülmez. Çünkü onun içinde bulunduğu şirk hali bundan daha büyüktür. Ancak bu davranışından ötürü te'dip ve ta'zir edilir.

Ona karşı delil ise, yüce Allah'ın: "Eğer ahidlerinden sonra yeminlerini bozarlar da..." âyetidir. Kimi ilim adamı da bu gö­rüşe karşı Hz. Peygamberin, antlaşmalı olmakla birlikte Kâ'b b. el-Eşref in öl­dürülmesi emrini vermesini delil göstermişlerdir. Hz. Ebu Bekir de arkadaş­larından birisine öfkelenince Ebu Berze, bunun boynunu vurmayayım mı di­ye sorunca, Hz. Ebu Bekir: Rasûlullah (say)'dan başka herhangi bir kimse için böyle bir şey sözkonusu değildir, diye cevap vermiştir.

Dârakutnî de İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Kör bir ada­mın bir cariyesi vardı. O cariyesinden iki inciyi andıran iki oğlu vardı. Bu ca­riye Peygamber (sav)'a söver ve ona dil uzatırdı. Adam ise bu işten vazgeç­mesini söylüyor fakat cariye bundan vazgeçmiyordu. Bundan dolayı azarlıyor, bu işe son vermesini istiyor, fakat yine son vermiyordu. Gecenin birin­de Peygamber (sav)'ı diline dolayınca, efendisi dayanamayarak kalkıp bir kaz­ma aldı ve onu karnına sapladı. Vücudunun öbür tarafından çıkartıncaya ka­dar da üzerine dayanıp durdu. Peygamber (sav) da bunun üzerine: "Dikkat edin ve şahid olun ki, onun kanı hederdir."

Yine İbn Abbas'tan gelen bir diğer rivayette de şöyle denilmektedir: ...Onu öldürdü. Sabah olunca bu husus Peygamber (sav)'a anlatılınca, o ama adam kalkıp şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasûlü onu öldüren benim. Bu kadın sa­na sövüyor ve sana dil uzatıyordu. Ben bu işten vazgeçmesini söylüyordum, fa­kat o vaz geçmiyordu. Bundan dolayı onu azarlıyor ve son vermesini istiyordum, fakat bir türlü dinlemiyordu. Benim ondan iki inciyi andıran iki oğlum da var. Bana karşı da çok yumuşaktı. Dün de sana sövmeye, sana dil uzatmaya baş­layınca onu öldürdüm. Bunun üzerine Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Haberiniz olsun ve şahid olun ki, onun kanı hederdir.' (Yani, boşa gitmiştir, diyet gerekmez.)

YORUM:

Yoruma gerek yok, islamın şerefini gösterecek bir güç olması için gayret ve dua ile...

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.