.

.

E-posta Yazdır PDF

Peygamberimizin Sancak ve Bayrakları

sancaklar.jpg

Allah Resulü’nün Ordu Ve Seriyye (müfreze) Kumandanlarına Râyeler Bağlaması,  (bayrak vermesi) İslâm'da İlk Olarak Bağladığı Râye Ve Kimin İçin Bağladığı

Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) hicretin ikinci yılında Ubeyde b. Haris b. Abdülmuttalib b. Abdümenâf’ı bir seriyye’nin başında gönderdi ve kendisine bir râye bağladı. (çektirdi, verdi), İbn İshak şöyle der: “Bize ulaştığı kadarıyla bu, Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Müslümanlardan biri için bağladığı ilk râyedir.” Yine ikinci yılda Hamza b. Abdülmuttalib'i başka bir tarafa gönderdi. Bazıları bunun ilk verilen râye olduğu­nu söylerler. Bu iki seriyyenin gönderilmesinin birbirine ya­kın zamanlarda olduğu düşünülerek iki görüşün uzlaştırıl­ması ihtimal dâhilindedir. 

 

Râye’nin Ebadı

İshak b. İbrahim er-Remlî Şâm bâdıyesı hadislerinden ola­rak Haram b. Abdurrahman el-Has'amî yoluyla Ebû Zur'a el-Fezaî es-Sümâlî den şu tahricde bulunur: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ona râye olarak bir arşına (zira=90 cm) bir arşın ebadında beyaz bir kumaş parçası verdi." Hz. Peygamber ona râye'yi verdikten sonra "Ey Ebû Zur'a, kav­mine gît ve içlerinde kim Ebû Zur'a'nın râyesi altına girerse emniyettedir' diye ilanda bulun" buyurdu. Ebû Zur'a, ben de öyle yaptım, der.

 

Râyelerde Hilâl Şekli

İbn Hacer el-İsâbe’de Sa'd b. Mâlik el-Ezdî'nin tercümeihâlini vererek İbn Yunus'tan şu bilgiyi nakleder: Sa'd b. Mâlik, Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve sellem) elçi olarak geldi, Rasülullah ona kavmi için siyah bir râye verdi. Râye' de beyaz bir hilal vardı. Sa'd b. Mâlik Mısır fethine katılmış olup orada soyundan kimseler bulunmaktadır. İslâmî râye’deki hilal şekli­nin menşei de böylece anlaşılmış olmaktadır.

 

Allah Resulümün Liva (sancak) Ve Râyelerinîn Renkleri, Râye'sînîn Adı Ve Beyaz Liva’sına Yazılan Yazı

Beyaz: İbn İshak şöyle der: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Büyük Bedir Gazvesinde livâ yı Musab b.Umeyr’e verdi. İbn Hişâm, bu liva' nın beyaz olduğunu söyler. Nesâi ve Ebû Davud'un Sünenlerinde Cibir’den şu rivayet nakledilir "Allah Resulü'nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke'ye girdiği günkü livası beyazdı."

Sarı: Ebû Davud'un Sünen'inde, Simâk b. Harb'den, onun kendi kavminden bir adamdan, onun da bir başkasından yaptığı şu rivayet zikredilir: "Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) râye’sini sarı gördüm"

Toz Rengi: İbn Cemea Muhtasara's-siyer'de Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) silâhı babında şöyle der: Onun toz rengi bir livâsı vardı.

Siyah: İbn İshak Bedir Gazvesi'yle ilgili ha­berde şöyle der: Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) önünde iki siyah râye vardı; biri Ali b. Ebî Tâlib'de, diğeri de Ensârdan birindeydi. Abdullah b. Hayyân el-Isfahânî Ahlâku'n-Nebî'de Hasan'dan şu rivayeti nakleder: Allah Resulü'nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) râye’si siyah olup adı ‘Ukâb’ idi. Buhâri'nin Târîh'inde Haris b. Hassân'dan şu rivayet nakledilir, “Mescide girdim, Hz. Pey­gamberi (Sallallahu aleyhi ve sellem) minberde ayakta hutbe okurken gördüm. Fa­lan da kılıç kuşanmış olarak ayaktaydı, orada siyah râye’ler sallanıyordu. "Nedir bu?" dedim, Amr b. Âs'm Zâtü's-selâsil ordusundan döndüğünü söylediler.

 

Yün Râye

Kudâi el-Inbâ'da şöyle der: Resulullah'ın  (sav) ‘e1-Ukâb’ adlı, siyah yünden bir râye’si vardı.

 

Siyah-Beyaz Çizgili Kumaştan (Nemire) Râye

Nemire, yünden çizgili kumaş demektir. Bu kumaş­ta "hilâl" desenleri olduğu da söylenir. el-Muhkem'de şu bilgi verilir: Nemire, hangi renkten olursa olsun nokta (be­nek) demektir. el-Enmer, içinde siyah ve beyaz nokta olan şeydir. Nemire ise siyah ve beyaz çizgileri bulunan ku­maş demektir. îbn Cemâa Muhtasaru's-siyer'de şöyle der: Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) el-Ukâb denilen, çizgili (benekli, noktalı) kadifeden siyah renkli dörtgen bir râye’si vardı.

 

Livâ’da Ne Yazılı Olduğu

Abdullah b. Muhammed b. Hayyân el-Isfahâni ‘Ahlâku'n-Nebî’ adlı kitabında Büreyde'den şu rivayeti nakleder: "Allah Resulü’nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) râye'si (bayrağı) siyah, liva’sı (sancağı) ise beyazdı."Liva’sının üstünde "Lâ ilahe illellâh Muhammedün rasûlullâh" yazılı idi. İbn Abbas'tan nakledilen rivayette şu ilave vardır:

 

Allah Resulü’nün Râye'sinin Adı

Kasım b. Sabit es-Serakustî, ‘ed-Delail’de şöyle der: "Allah Resulü'nün (Sallallahü aleyhi ve sellem) râyesinin adı el-Ukâb idi." Ayrıca Fethu'I-Bârî'de şu bilgi verilir: Denildiğine göre Hz. Peygamber'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) el-Ukâb adlı dörtgen siyah bir râye’si ile “Rây’e adlı beyaz ve muhtemelen biraz siyahı bulunan bir râye’si vardı.

 

Ensârın Râye’sinin Rengi

İbn Hacer el-İsâbe'de, Mezîde el-Asariyye'nin özgeçmişini vererek, Ebû Nuaym’da onu anarak kendisinden şu tahricde bulunur: "Resulullah (sav) Ensara râyeler bağladı (çektirdi) ve onları sarı renkte yap­tı." İbn Sa'd'ın Tabakât'ında şu bilgi verilir: Süleym kabilesinin elçi heyeti Hz, Peygamber'e (sav) geldiğinde "bizim liva’mızı kırmızı ve parolamızı da 'öncü' yap dediler” o da öyle yaptı.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.